За проекта

За проекта

Целта на проекта „Шумен – живият град“ е да се утвърдят Шумен и регионът като център на духовността, знанието и творчеството.

Общата цел на проекта „Шумен – живият град“ е да се засили ролята на културата като основа за развитието на обществото и да се утвърдят Шумен и регионът като център на духовността, знанието и творчеството.

Програмата въвлича най-широки кръгове в местните културни изяви, като приобщава граждани от различни социални и етнически групи.
Тя е насочена към основните проблеми и бариери в културното развитие на страната и региона и предвижда мерки и дейности, които да спомогнат за тяхното преодоляване. Очакваният резултат е успешно популяризиране и осъществяване на разнообразни културни събития, с които да се подпомогне духовното развитие на населението и да се постигне чувство за принадлежност към общността.

Приоритети на проекта са подобряване на условията за провеждане на културни събития, популяризиране на Шумен като културна дестинация и осъществяване на дейности за развитие на артистичните способности на местното население и интегрирането му в културния живот на Европейския съюз.

В резултат на богато разнообразие от дейности се очаква да се създаде капацитет у жителите на община Шумен за усвояване на културни разновидности.
Основен приоритет на програмата е да се даде творческа изява на различни обществени групи, които да продължат своите културни дейности и след приключване на проекта „Шумен – живият град“.

Резултати се очакват и във физическата промяна на части на града. Ще се създават художествени инсталации в централната градска част, които освен че ще променят облика на Шумен, ще се ползват и за разнообразни културни активности – постановки и улични спектакли, състезания и занимания с цел опознаване на буквите и основните природни елементи и др.

Допълнителен резултат е въвличането на социални групи, които остават дистанцирани от традиционните празници на града през месец май – учениците, хората в неравностойно положение, етническите общности, живеещите в периферните райони.
Стимулирането на иновативните инициативи се очаква да доведе до утвърждаване и популяризиране на идентичността на Шумен като център на културата.

 

Този сайт е създаден в рамките на проект № BG161PО001/1.1-10/2010/037: „Шумен – живият град“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007–2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикациите се носи от M3 ООД и при никакви обстоятелства не може да се счита, че той отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.